• تخصص: مدیر
  • شرکت: فن آوری های ایده گستران

اطلاعات تیم

مدیر و ارشد تیم سازنده ساخت ربات های ای بازدید و ریتو پی