• تخصص: توسعه دهنده ارشد
  • شرکت: فن آوری های ایده گستران

اطلاعات تیم

طراح سایت که با تلاش در این سال ها به موفقیت زیادی رسیده .